Jurist i Stockholm - Migrationsrätt

Jag åtar mig uppdrag som offentligt biträde i migrationsrätt

Personer som ansöker om asyl i Sverige har i vissa fall rätt till juridisk hjälp. Migrationsverket förordnar offentligt biträde till sökande. Asylsökanden har rätt att välja sitt offentliga biträde. Om asylsökanden väljer det måste de tala om det  till Migrationsverket i början av asylprocessen. Kostnader för offentliga biträdet betalas av staten.

Offentliga biträdet tillvaratar asylsökandens intresse och ger juridiska råd och hjälp i hela juridiska asylprocessen.  Offentliga biträdet bistår sökanden under asylutredningen hos Migrationsverket och det skriver sedan inlaga avseende ärendet till Migrationsverket. Om sökanden får avslag på ansökan om asyl av Migrationsverket, har sökanden rätt att överklaga beslutet till migrationsdomstolen och eventuellt till Migrationsöverdomstolen. Offentliga biträdet bistår med denna överklagande.

Det är viktigt för offentligt biträde att lyfta fram uppgifter om asylsökandens omständigheter som har stor vikt vid bedömning av möjlighet att få tillstånd, samt att poängtera landinformation som i vissa fall  kan spela en avgörande roll för bedömning. Offentliga biträdet ser också till att asylsökanden tar fram egen bevisning som kan styrka dennes asylberättelse. Att tala om för sökanden att deras trovärdighet i sin berättelse även utgör en av de viktigaste delarna för bedömning hos Migrationsverket och domstolar.

Om ni behöver hjälp av ett erfaret och engagerat offentligt biträde i migrationsrätt är ni välkomna att kontakta mig.

Ett kompetent offentligt biträde i migrationsrätt till ditt förfogande

Kontakta mig!